Integritetspolicy

Inledning

Vi på Pronera.se bryr oss om dig och i den här integritetspolicyn beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna känna dig lugn och trygg.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

.

1.1 Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress, men uppgifter som IP-nummer eller användarbeteenden i kombination med andra uppgifter som används för att kunna koppla till dig är också personuppgifter. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

1.2 Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Pronera.se genom företaget Ericson & Saether AB, organisationsnummer 556395-5722 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges, och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt. Nedan benämns bolag bara som Pronera.se.

1.3 Hur får Pronera.se tag på dina personuppgifter?

  • När du registrerar dig på www.pronera.se
  • När du gör en beställning
  • Vi hämtar inte upp och lagrar eller behandlar data från tredje part för utskick eller markandsföring

1.4 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Pronera.se behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel folkbokföringsnamn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, köphistorik och betalningsinformation och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

1.5 Varför behandlar Pronera.se uppgifter om dig?

  • För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund
  • För att ge god service och välfungerande, effektiva, enkla tjänster och varor
  • För att hantera och effektivt kunna tillgodose dina inköp av våra varor
  • För att hantera och administrera dina frågor
  • För att du enkelt och tryggt ska kunna betala dina leveranser

1.6 När har Pronera.se rätt att behandla dina personuppgifter?

Pronera.se har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och/eller förordningar. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få utföra behandlingen. I de fall det blir aktuellt kommer du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

1.7 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av behörig personal på Pronera.se och av Klarna. Vidare används dina uppgifter av vår tredjepartlogistiker DB Schenker AB i samband med leveranser. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av krav i andra lagar och förordningar, myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

1.8 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Pronera.se sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att vi hade personuppgifterna till att börja med. Hur länge Pronera.se sparar dina personuppgifter styrs i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för oss som bolag och de lagar och förordningar bolaget arbetar under. Gallringsbesluten innehåller information om när vi får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

1.9 Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Pronera.se värnar om din integritet. Därför arbetar vi ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

1.10 Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

Rätt till tillgång: På Pronera.se är vi alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära ut ett utdrag från vårt kontor. Det är viktigt att vi kan säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, därför ska din begäran vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgifter om namn och personuppgifter som kan identifiera dig i vårt system, t.ex. ordernummer eller fakturanummer.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta Pronera.se och begära att få dem rättade.

Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att Pronera.se raderar dina person-uppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer Pronera.se inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom vi måste uppfylla lagar och krav som ställs på vår verksamhet i egenskap av offentlig verksamhet. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd i den mån det är möjligt.

Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina person-uppgifter begränsas.

Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos Pronera.se.

Rätt till dataportabilitet: Om behandlingen av dina personuppgifter sker automatiskt och antingen har ett avtal eller ett samtycke som rättslig grund, har du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Pronera.se. Personuppgifterna ska ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att Pronera.se kan neka.

1.11 När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.pronera.se

1.12 Vem kontaktar jag vid frågor?

Vi har dataskyddsombud. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Pronera.se
kundservice@ericsonsaether.se eller 0322-670150

Den här integritetspolicyn gäller från och med 2020-01-01 och ersätter alla tidigare versioner av integritetspolicyn.